Czas stabilizacji i rozwoju

Lata siedemdziesiąte to dalszy wzrost znaczenia szkoły, wyrażający się zatrudnieniem kolejnych nauczycieli i działalnością koncertową na rzecz miasta i środowiska. W tym czasie, w latach 1974-1978 dyrektorem szkoły był mgr Roman Pelc. Za jego kadencji dokonano niezbędnego remontu budynku (fundamenty i dach), uruchomiono centralne ogrzewanie oraz zdobyto dodatkowe pomieszczenia. Dyrektor Roman Pelc położył szczególne zasługi w obronie budynku szkoły, który ówczesne władze partyjne kilkakrotnie chciały przeznaczyć na inne cele – klasy dla dzieci specjalnej troski, mieszkanie dla dyrektora MDK w Łańcucie itp.

W związku z tymi wydarzeniami najkorzystniejszym rozwiązaniem okazała się zgoda na zorganizowanie w szkole w okresie letnim Mistrzowskich Kursów Interpretacji Muzycznej, które po raz pierwszy odbyły się w lipcu 1975 roku. Imprezie tej patronowało Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. Kierownikiem kursów był prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie doc. Zenon Brzewski, organizatorami zaś byli mgr Roman Cieplik – kierownik organizacyjny i Roman Pelc – dyrektor szkoły muzycznej. Przyjechało wówczas do szkoły około 120 studentów i uczniów. Młodzi muzycy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez profesorów: Jeana Forniera z Konserwatorium Paryskiego, Leona Raabena z Leningradu, Wolfganga Marschnera z RFN-u i Kurta Lewina ze Szwecji. Do 1993 roku kursami kierował prof. Zenon Brzewski. Po śmierci twórcy w dowód zasług otrzymały one nazwę Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie. Kursy te odbywają się corocznie i na stałe wpisały się w historię szkoły. W latach 1978 do 1981 dyrektorem był mgr Marian Trzeciak. Dzięki jego staraniom uczniowie wyjeżdżali na koncerty do Filharmonii Rzeszowskiej i do Teatru Wielkiego w Warszawie, a szkołę systematycznie odwiedzali muzycy z Rzeszowa ze stałym cyklem audycji muzycznych prowadzonych przez Klemensa Gudela i Ewę Hałabuz. W Domu Kultury w Łańcucie odbywały się regularnie koncerty, które prowadzili mgr Urszula Nawojska i mgr Marian Trzeciak. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przeprowadzono szereg remontów w szkole – centralnego ogrzewania i dachu, wykonano wystrój sal i korytarzy oraz wyposażono szkołę w nowe instrumenty muzyczne. Dzięki temu można było powołać zespół instrumentalny o charakterze rozrywkowym, nad którym opiekę sprawowali inż. Marian Koba i mgr Fryderyk Staszowski.

W latach osiemdziesiątych  dyrektorem był mgr Fryderyk Staszowski, z dwuletnią przerwą w roku szkolnym 1985/86 i 1986/87, gdy obowiązki dyrektora przejął inż. Marian Koba. Tradycją szkoły stało się goszczenie różnych solistów i zespołów. Wielką atrakcją dla wszystkich uczniów był koncert Kai Danczowskiej w dniu 10 grudnia 1984 roku, której akompaniowała Maja Nosowska. Dużym zainteresowaniem cieszyły się cykliczne koncerty akordeonistów rzeszowskich — Krzysztofa Milczanowskiego i jego wychowanków – Pawła Palucha i Jerzego Kołodzieja. Po przejściu na eme­ryturę dyrektora Fryderyka Staszowskiego kierownictwo szkoły obejmuje na rok mgr Antoni Walawender, wieloletni pedagog i działacz kultury środowiska rzeszowskiego. W wyniku wprowadzanych zmian organizacyjnych w szkolnictwie w 1990 roku ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkół. W postępowaniu kwalifikacyjnym wyłoniono dyrektora, którym został mgr Jan Szydło – koncertujący organista, mający na swym koncie wiele recitali w Polsce, a także występy we Włoszech i Niemczech. Uczniowie wszystkich sekcji pracujących w szkole brali udział w przeglądach regionalnych i ogólnopolskich, zdobywając wiele nagród i wyróżnień, uczestniczyli w kursach mistrzowskich. Zespół wokalny Amare prowadzony przez mgr Lucynę Kozioł zdobył I miejsca na licznych renomowanych festiwa­lach krajowych i międzynarodowych, dokonał wielu nagrań zarówno dla rozgłośni radiowych jak również programów telewizyjnych. Instrumentarium szkoły wzbogaciło się o kolekcję instrumentów koncertowych, znacznie powiększyła się płytoteka. Zadbano również o sprzęt audiowizualny i komputerowy niezbędny w nowoczesnej szkole.

23 maja 1992 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Łańcucie przeżywała święto. W tym dniu, w dwudziestopięciolecie istnienia, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Teodora Leszetyckiego.  Stało się to dzięki staraniom dyrekcji i rady pedagogicznej oraz dzięki pomocy Towarzystwa Muzycznego im. Teodora Leszetyckiego z Nowego Jorku. Na murach szkoły wmurowano w  związku  z tym zdarzeniem pamiątkową tablicę i wyemitowano odlewany pamiątkowy medal projektu artysty – plastyka Barbary Skałbani. W 1996 roku powstało
z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Jana Szydło Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne, stworzone w celu pomocy szkole. Towarzystwo prowadzi działalność w dwóch kierunkach: pedagogicznym
i koncertowym. Przy Towarzystwie powstała Szkoła Muzyczna I i II stopnia z uprawnieniami państwowymi. W związku z działalnością koncertową Towarzystwo Muzyczne organizuje koncerty i recitale dla miasta oraz regionu w wykonaniu renomowanych artystów. Koncertowali tu m.in. Marina Jaszwili, Waldemar Malicki, Andrzej Pikul, Piotr Kwaśny. Goszczono także gwiazdy operowe z Bogusławem Kaczyńskim.